De Historische Vereniging Bergen NH is opgericht op 1 juni 1993 (akte notaris 15 juni 1993) en toen zijn de eerste statuten vastgesteld.
In april 2012 vond een statutenwijziging plaats onder toezicht van Notaris Res te Bergen NH, gevolgd door vaststelling in een ledenvergadering. Hierbij zijn de volgende doelstellingen geformuleerd.

Artikel 2 lid 1: De vereniging stelt zich ten doel:
a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis, casu quo heemkunde van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee te stimuleren.
b. de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een breed publiek toegankelijk te maken.
c. de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verwerven en te behouden.

Artikel 2 lid 2: Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a.
het verzamelen van gegevens en het verspreiden van meerdere kennis over de geschiedenis van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, zowel in druk als digitaal.
b. het verrichten (al dan niet in werkgroepsverband) van systematisch onderzoek in archieven over de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee.
c. het organiseren van verenigingsbijeenkomsten en excursies.
d. het uitgeven van een verenigingsperiodiek en andere kronieken en themanummers ter publicatie van onderzoeksresultaten.
e. het onderhouden van een website ten behoeve van – onder meer – communicatie met de leden en publicatie van onderzoeksresultaten.
f. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie.
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk kunnen zijn.