HISTORISCHE VERENIGING BERGEN (NH)
BELEIDSPLAN 2020 en 2021

Inleiding
Dit beleidsplan van de Historische Vereniging Bergen (HVB) geldt voor de jaren 2020 en 2021. Het beschrijft op hoofdlijnen de plannen en ambities voor deze periode. Voor meer gedetailleerde informatie, zoals verslagen van uitgevoerde werkzaamheden, financiële verantwoording, begroting en organisatie van bestuur en werkgroepen wordt verwezen naar de inhoud van het Nieuwsblad voor de leden van de HVB. Dit verschijnt twee keer per jaar in druk en op de website van de Vereniging (hvb-nh.nl). Op deze website staan tevens de ANBI-gegevens van de Vereniging.

Doelstelling
De Vereniging stelt zich volgens artikel 2 lid 1 van de Statuten, het volgende ten doel:
a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis, casu quo heemkunde van de dorpen Bergen- Binnen en Bergen aan Zee te stimuleren
b. de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een breed publiek toegankelijk te maken
c. de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verwerven en te behouden.

Middelen
De Vereniging zet volgens artikel 2 lid 2 van de Statuten de volgende middelen in om de doelstellingen te bereiken:
a. het verzamelen van gegevens en het verspreiden van meerdere kennis over de geschiedenis van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, zowel in druk als digitaal
b. het verrichten (al dan niet in werkgroepverband) van systematisch onderzoek in archieven over de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee
c. het organiseren van verenigingsbijeenkomsten en excursies
d. het uitgeven van een verenigingsperiodiek en andere kronieken en themanummers ter publicatie van onderzoeksresultaten
e. het onderhouden van een website ten behoeve van – onder meer – communicatie met de leden en publicatie van onderzoeksresultaten
f. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie
g. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Organisatie
Bestuurlijke organisatie
De Vereniging baseert de interne organisatie op het huishoudelijk reglement dat onder meer voorziet in een bestuur en diverse werkgroepen, waarbij een bestuurslid (de betreffende portefeuillehouder) zich verantwoordelijk stelt voor de activiteiten van één of meer werkgroepen. De portefeuillehouder legt jaarlijks verantwoording af:
– aan het bestuur tijdens bestuursvergaderingen
– aan de leden tijdens de algemene ledenvergadering door middel van verslagen in het Nieuwsblad.

Organisatie van de verenigingsfinanciën
De penningmeester van de HVB streeft in nauwe samenwerking met de portefeuillehouders naar:
– een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven
– een jaarlijkse reservering van een bedrag voor jubilea. Kosten van een jubileum worden ten laste van de post reservering jubilea gebracht
– een eigen vermogen ter grootte van anderhalf maal de jaaromzet
– handhaving van de ANBI-status.
De begroting wordt in het najaar tijdens de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert eens per jaar de financiële administratie van de Vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. De algemene ledenvergadering kan dan – na het advies van de kascommissie te hebben gehoord – besluiten het bestuur decharge te verlenen.

Inkomsten
De Vereniging verwerft inkomsten op de volgende wijze:
– contributie van de leden
– donatie “Meer mag ook” naast de contributie
– verkoop van uitgaven van de HVB via de boekhandel (Kronieken en Themanummers), via promotieactiviteiten en via de HVB-website (uit de voorraad oude Kronieken en HVB-uitgaven)
– verkoop van andere artikelen zoals vlaggen en wimpels van Bergen en reproducties van oude kaarten van Bergen
– schenkingen en legaten
– werving van fondsen voor incidentele activiteiten passend binnen de HVB-doelstelling.

Uitgaven
De voornaamste uitgavenposten van de Vereniging zijn de volgende:
– kosten van gedrukte uitgaven zoals het HVB-orgaan Bergense Kroniek, Themanummers, incidentele uitgaven en het half-jaarlijkse Nieuwsblad
– kosten verbonden aan activiteiten van werkgroepen, op basis van door de werkgroepen ingediende begrotingen
– kosten van incidentele activiteiten, zoals een tentoonstelling van objecten gerelateerd aan de Bergense historie
– kosten van overige verenigingsactiviteiten, zoals ledenvergaderingen, lezingen, forums en steunpilarenmiddag, alsmede incidentele bijeenkomsten.
De bestuursleden en andere medewerkers van de Vereniging zijn allen onbezoldigd.

Balans en Verlies- en winstrekening
De balans, de verlies- en winstrekening en de verantwoording over het kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad dat verschijnt in de maand maart van het eerstvolgende kalanderjaar.

Begroting
De begroting en de plannen voor het komende kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad dat verschijnt in de maand augustus van het lopende kalenderjaar.

Bestuur
De bestuurssamenstelling per 1 januari 2021:
Voorzitter Niek Weel
Secretaris Aalt van Huissteden
Penningmeester Marry Ranzijn
Lid (vice-voorz.) Leo Rotthier
Lid Sjoerd Boersma
Lid Beatrijs van Erdewijk
Lid Jan Rein Pruntel
Lid Theo de Graaff
Lid Frans Leijen

Bestuursactiviteiten
Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de secretaris dat in maart van elk jaar in het Nieuwsblad verschijnt.
Planning van het bestuur voor 2020 en 2021.
Het bestuur stelt zich ten doel het aantal van rond 2000 leden te handhaven. Eventuele plannen van de verschillende werkgroepen staan vermeld bij de gedetailleerde beschrijving van deze groepen in het Nieuwsblad dat jaarlijks in de maand maart verschijnt..

Werkgroepen
In 2021 zijn er de volgende werkgroepen, met vermelding van de portefeuillehouder:
Werkgroep Histon (Historisch Onderzoek): Beatrijs van Erdewijk
Werkgroep Beeld en Geluid: Jan Rein Pruntel
Werkgroep Redactie: Theo de Graaff
Werkgroep Excursies: Leo Rotthier
Werkgroep Promoteam, lezingen en evenementen: Marry Ranzijn
Werkgroep Verspreiding drukwerk: Marry Ranzijn
Werkgroep Ledenadministratie: Sjoerd Boersma
Werkgroep Oude Begraafplaats: Niek Weel
Werkgroep Website: Sjoerd Boersma
Werkgroep Historisch Kadaster: Niek Weel
Werkgroep Jeugd: Frans Leijen
Voor een gedetailleerd overzicht van activiteiten, plannen en leden van de werkgroepen wordt verwezen naar het Nieuwsblad dat in maart van elk jaar verschijnt.