My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Beleidsplan

HISTORISCHE VERENIGING BERGEN (NH)

BELEIDSPLAN 2023 en 2024.

Inleiding

Dit beleidsplan van de Historische Vereniging Bergen (NH) (HVB) geldt voor de jaren 2023 en 2024. Het beschrijft op hoofdlijnen de plannen en ambities voor deze periode. Leden van de HVB ontvangen in maart en augustus meer gedetailleerde informatie in het gedrukte Nieuwsblad  van de vereniging (verslagen van uitgevoerde werkzaamheden/activiteiten, financiële verantwoording, begroting en organisatie van bestuur en werkgroepen, etc.). Het  Nieuwsblad wordt ook op de website van de Vereniging (hvb-nh.nl) geplaatst. Hier staan tevens de ANBI-gegevens van de Vereniging vermeld.

Doelstelling

De Vereniging heeft volgens artikel 2 lid 1 van de Statuten, als doel:

 1. de belangstelling voor en de geschiedenis en heemkunde van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee te stimuleren;
 2. het onderzoek naar de geschiedenis en heemkunde van de beide dorpen te bevorderen;
 3. de resultaten van dat onderzoek voor een  breed publiek toegankelijk te maken;
 4. de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te verwerven en te behouden.

Middelen

De Vereniging zet volgens artikel 2 lid 2 van de Statuten de volgende middelen in om de doelstellingen te bereiken:

 1. het verzamelen van gegevens en het verspreiden van kennis over de geschiedenis van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee;
 2. het verrichten (al dan niet in werkgroepverband) of laten verrichten van systematisch onderzoek over de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee;
 3. het organiseren van verenigingsbijeenkomsten en excursies;
 4. het organiseren van evenementen die verband houden met de historie van Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, waaronder begrepen een jaarlijkse dodenherdenking, en het meewerken aan dergelijke evenementen georganiseerd door derden;
 5. het uitgeven van gedrukte publicaties ter bekendmaking van onderzoeksresultaten en communicatie met de leden;
 6. het gebruik maken van internet, onder meer door het onderhouden van een verenigingswebsite;
 7. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie; 
 8. het aanwenden van alle andere wettige middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Organisatie

Bestuurlijke organisatie

De Vereniging baseert de interne organisatie op het gestelde in de Verenigingsstatuten. Daarin wordt onder meer voorzien in een bestuur en diverse werkgroepen, waarbij een bestuurslid (zgn. portefeuillehouder) zich verantwoordelijk stelt voor de activiteiten van één of meer werkgroepen. De portefeuillehouder legt jaarlijks verantwoording af:

 • Aan het bestuur tijdens bestuursvergaderingen;
 • Aan de leden middels de verslagen in het Nieuwsblad.

Organisatie van de verenigingsfinanciën

De penningmeester van de HVB streeft in nauwe samenwerking met de portefeuillehouders naar:

 • Een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven;
 • Jaarlijkse reserveringen voor evenementen en jubilea, themanummers en automatisering;
 • Een eigen vermogen ter grootte van anderhalf maal de opbrengst van de jaarcontributie, inclusief ‘meer mag ook’;
 • Handhaving van de ANBI-status.

De begroting wordt in het najaar tijdens de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert eens per jaar de financiële administratie van de Vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. De algemene ledenvergadering kan dan – na het advies van de kascommissie te hebben gehoord – besluiten het bestuur decharge te verlenen.

Inkomsten

De Vereniging verwerft inkomsten op de volgende wijze:

 • Contributie van de leden; 
 • “Meer mag ook”. extra naast de contributie;
 • Verkoop van uitgaven van de HVB via de boekhandels en andere verkooppunten, via promotieactiviteiten en via de HVB-website;
 • Verkoop van andere artikelen zoals vlaggen,  wimpels van Bergen en reproducties van oude kaarten van Bergen;
 • Schenkingen en legaten;
 • Donaties en rondleidingen voor derden;
 • Werving van fondsen voor incidentele activiteiten passend binnen de HVB-doelstelling.

Uitgaven

De voornaamste uitgavenposten van de Vereniging zijn de volgende:

 • Kosten van gedrukte uitgaven zoals het HVB-orgaan Bergense Kroniek, Themanummers, incidentele uitgaven en het Nieuwsblad van maart en augustus;
 • Kosten verbonden aan activiteiten van werkgroepen, op basis van de door de portefeuillehouders ingediende begrotingen;
 • Kosten van incidentele activiteiten, zoals evenementen en jubilea;
 • Kosten van overige verenigingsactiviteiten zoals ledenvergaderingen, lezingen; forums, de “steunpilarenmiddag” en incidentele bijeenkomsten;
 • Algemene kosten, zoals verzekeringen, vergaderingen, huur opslag en andere kosten;
 • Onderhouden van de website.

Bestuursleden en andere medewerkers van de Vereniging zijn onbezoldigd.

Balans en Verlies- en winstrekening

De balans, de verlies- en winstrekening en de verantwoording over het kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad van maart van het volgende kalenderjaar.

Begroting

De begroting en de plannen voor het komende kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad van augustus van het lopende kalenderjaar.

Bestuur

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2024:

voorzitterPeter van HuisstedenlidFrans Leijen
secretarisAalt van HuisstedenlidTheo de Graaff
penningmeesterMarry Ranzijn
lid (vice voorzitter)Sjoerd Boersma
lidBeatrijs van Erdewijk  

Bestuursactiviteiten

Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de secretaris in het Nieuwsblad van maart.

Plannen van het bestuur voor 2023 en 2024

Het bestuur stelt zich in deze planperiode ten doel:

 • het aantal van ongeveer 2000 leden te handhaven;
 • een evenwichtige leeftijdsopbouw van het ledenbestand na te streven;
 • de interesse van de (school)jeugd voor het lokale erfgoed  te stimuleren;
 • de statuten van de HVB aan te passen aan gewijzigde omstandigheden en tijd;
 • het 30-jarig bestaan van de HVB in juni 2023 met een groot evenement te vieren;  
 • het nieuw toegetreden comité 4 mei in te bedden in de organisatie van de HVB;
 • moderne communicatiesystemen toe te passen (bijvoorbeeld gebruik van QR-codes);
 • verdere automatisering met name bij de  ledenadministratie na te streven;
 • een nieuwe huisstijl van de HVB te ontwikkelen;

Werkgroepen

In 2023/2024 zijn er de volgende werkgroepen, met vermelding van de portefeuillehouder:

 • Histon (Historisch Onderzoek), begraafplaats Kerkedijk en Kadaster: Beatrijs van Erdewijk;
 • Beeld en Geluid en Fotoherkenningsgroep: Aalt van Huissteden
 • Redactie: Theo de Graaff;
 • Excursies: Vacature;
 • Promoteam, lezingen en evenementen: Marry Ranzijn;
 • Verspreiding drukwerk: Marry Ranzijn;
 • Ledenadministratie: Sjoerd Boersma;
 • Oude Begraafplaats: Peter van Huissteden
 • Website: Sjoerd Boersma;
 • Werkgroep Jeugd en Comité 4 mei Bergen: Frans Leijen.

Voor een gedetailleerd overzicht van activiteiten, de actuele plannen en de namen van de leden van de verschillende werkgroepen, zie het Nieuwsblad dat in maart van elk jaar verschijnt.