My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Beleidsplan

HISTORISCHE VERENIGING BERGEN (NH)

BELEIDSPLAN 2021 en 2022.

Inleiding

Dit beleidsplan van de Historische Vereniging Bergen (NH) (HVB) geldt voor de jaren 2021 en 2022. Het beschrijft op hoofdlijnen de plannen en ambities voor deze periode. Leden van de HVB vinden elk kalenderjaar meer gedetailleerde informatie (verslagen van uitgevoerde werkzaamheden/activiteiten   financiële verantwoording, begroting en organisatie van bestuur en werkgroepen, etc.) in het Nieuwsblad dat in maart in druk verschijnt en in de Nieuwsbriefdie in augustus via e-mail wordt verzonden. De inhoud verschijnt ook op de website van de Vereniging (hvb-nh.nl). Op deze website staan tevens de ANBI-gegevens van de Vereniging.

Doelstelling

De Vereniging stelt zich volgens artikel 2 lid 1 van de Statuten, het volgende ten doel:

 1. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis, casu quo heemkunde van de dorpen Bergen- Binnen en Bergen aan Zee te stimuleren;
 2. de resultaten van bedoeld onderzoek en studie voor een  breed publiek toegankelijk te maken;
 3. de status van Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) te behouden.

Middelen

De Vereniging zet volgens artikel 2 lid 2 van de Statuten de volgende middelen in om de doelstellingen te bereiken:

 1. het verzamelen van gegevens en het verspreiden van meerdere kennis over de geschiedenis van de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee, zowel in druk als digitaal;
 2. het verrichten (al dan niet in werkgroepverband) van systematisch onderzoek in archieven over de dorpen Bergen-Binnen en Bergen aan Zee;
 3. het organiseren van verenigingsbijeenkomsten en excursies;
 4. het uitgeven van een verenigingsperiodiek en andere kronieken en themanummers ter publicatie van onderzoeksresultaten;
 5. het onderhouden van een website ten behoeve van – onder meer – communicatie met de leden en publicatie van onderzoeksresultaten;
 6. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op enig gebied van cultuur en historie; 
 7. het aanwenden van alle andere wettige middelen die voor het doel bevorderlijk zijn.

Organisatie

Bestuurlijke organisatie

De Vereniging baseert de interne organisatie op het huishoudelijk reglement dat onder meer voorziet in een bestuur en diverse werkgroepen, waarbij een bestuurslid (zgn. portefeuillehouder) zich verantwoordelijk stelt voor de activiteiten van één of meer werkgroepen. De portefeuillehouder legt jaarlijks verantwoording af:

 • Aan het bestuur tijdens bestuursvergaderingen;
 • Aan de leden middels de verslagen in het Nieuwsblad en/of Nieuwsbrief.

Organisatie van de verenigingsfinanciën

De penningmeester van de HVB streeft in nauwe samenwerking met de portefeuillehouders naar:

 • Een sluitende begroting van inkomsten en uitgaven;
 • Een jaarlijkse reservering van een bedrag voor evenementen en jubilea;
 • Een eigen vermogen ter grootte van anderhalf maal de opbrengst van de jaarcontributie, inclusief ‘meer mag ook’;
 • Handhaving van de ANBI-status.

De begroting wordt in het najaar tijdens de algemene ledenvergadering ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Een door de algemene ledenvergadering benoemde kascommissie controleert eens per jaar de financiële administratie van de Vereniging. Tijdens de algemene ledenvergadering in het voorjaar wordt door het bestuur verantwoording afgelegd over het gevoerde financiële beleid. De algemene ledenvergadering kan dan – na het advies van de kascommissie te hebben gehoord – besluiten het bestuur decharge te verlenen.

Inkomsten

De Vereniging verwerft inkomsten op de volgende wijze:

 • Contributie van de leden; 
 • “Meer mag ook”. extra naast de contributie;
 • Verkoop van uitgaven van de HVB via de boekhandels en andere verkooppunten, via promotieactiviteiten en via de HVB-website;
 • Verkoop van andere artikelen zoals vlaggen, wimpels van Bergen en reproducties van oude kaarten van Bergen;
 • Schenkingen en legaten;
 • Donaties en rondleidingen voor derden;
 • Werving van fondsen voor incidentele activiteiten passend binnen de HVB-doelstelling.

Uitgaven

De voornaamste uitgavenposten van de Vereniging zijn de volgende:

 • Kosten van gedrukte uitgaven zoals het HVB-orgaan Bergense Kroniek, Themanummers, incidentele uitgaven en het Nieuwsblad en de Nieuwsbrief van respectievelijk maart en augustus;
 • Kosten verbonden aan activiteiten van werkgroepen, op basis van de door de portefeuillehouders ingediende begrotingen;
 • Kosten van incidentele activiteiten, zoals evenementen en jubilea
 • Kosten van overige verenigingsactiviteiten zoals ledenvergaderingen, lezingen, forums, de “steunpilarenmiddag” en incidentele bijeenkomsten;
 • Algemene kosten, zoals verzekeringen, vergaderingen, huur opslag en andere kosten;
 • Onderhouden van de website.

Bestuursleden en andere medewerkers van de Vereniging zijn onbezoldigd.

Balans en Verlies- en winstrekening

De balans de verlies- en winstrekening en verantwoording over het kalenderjaar worden gepubliceerd in het Nieuwsblad van maart van het volgende kalenderjaar.

Begroting

De begroting en de plannen voor het komende kalenderjaar worden gepubliceerd in de Nieuwsbrief van augustus van het lopende kalenderjaar.

Bestuur

De bestuurssamenstelling per 1 januari 2021:

voorzitterNiek WeellidBeatrijs van Erdewijk
secretarisAalt van HuisstedenlidJan Rein Pruntel
penningmeesterMarry RanzijnlidTheo de Graaff
lid (vice voorzitter)Leo RotthierlidFrans Leijen
lidSjoerd Boersma  

Bestuursactiviteiten

Hiervoor wordt verwezen naar het verslag van de secretaris in het Nieuwsblad van maart.

Plannen van het bestuur voor 2021 en 2022

Het bestuur stelt zich ten doel het aantal van ongeveer 2000 leden te handhaven. In juni 2023 bestaat de HVB 30 jaar. Voor de uit dit jubileum voortvloeiende evenementen zal de HVB reserveringen doen. Verder streeft de HVB ernaar een evenwichtiger leeftijdsopbouw van het ledenbestand en de interesse van de jeugd voor het lokale erfgoed te stimuleren. De plannen van de verschillende werkgroepen staan vermeld bij de gedetailleerde beschrijving van deze groepen in het Nieuwsblad van maart.

Werkgroepen

In 2021/2022 zijn er de volgende werkgroepen, met vermelding van de portefeuillehouder:

 • Histon (Historisch Onderzoek), begraafplaats Kerkedijk en Kadaster: Beatrijs van Erdewijk;
 • Beeld en Geluid en Fotoherkenningsgroep: Jan Rein Pruntel;
 • Redactie: Theo de Graaff;
 • Excursies: Leo Rotthier;
 • Promoteam, lezingen en evenementen: Marry Ranzijn;
 • Verspreiding drukwerk: Marry Ranzijn;
 • Ledenadministratie: Sjoerd Boersma;
 • Oude Begraafplaats: Niek Weel;
 • Website: Sjoerd Boersma;
 • Jeugd: Frans Leijen.

Voor een gedetailleerd overzicht van activiteiten, plannen en leden van de verschillende werkgroepen wordt verwezen naar het Nieuwsblad dat in maart van elk jaar verschijnt.