My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Nieuwsblad voorjaar

Nieuwsbrief Historische Vereniging Bergen NH
januari 2021

Voorwoord van de voorzitter.
Met deze Nieuwsbrief wil het bestuur U informeren wat er de afgelopen periode ondanks de pandemie door verschillende werkgroepen aan activiteiten is opgepakt. Omdat er weinig activiteiten zijn geweest heeft het bestuur besloten deze keer geen nieuwsblad uit te geven. De activiteiten die er wel zijn geweest leest u verder op in deze mail. 
Natuurlijk blijft het een onzekere tijd en het zal nog wel even duren voordat we weer in het leven dat we als normaal beschouwen, terug keren, vooral nu blijkt dat er weer een nieuwe variant van het virus de kop opsteekt. Echter, zodra het mogelijk is zullen we meer en meer activiteiten gaan oppakken, uiteraard onder de strikte voorwaarden die door de overheid zijn opgelegd.
Verder vindt u in deze Nieuwsbrief, de financiële rapportages met toelichting over het jaar 2021. Zodra het mogelijk is zullen we de kascommissie uitnodigen om het jaar 2020 te controleren. Vooralsnog hebben we de algemene ledenvergadering op 7 oktober 2021 in de Ruïnekerk gepland.
De kantine van de brandweer mogen wij nog steeds niet gebruiken, de Veiligheidsregio staat dit niet toe. Wel zijn de opgegeven reserveringen van de werkgroepen aan de gemeente door gegeven.
Het bestuur van de HVB heeft gemeend om, in deze bijzondere tijd, voor de leden iets extra’s te doen. Dat heeft geresulteerd in een gratis cadeautje voor U. Met de verspreiding van de Voorjaarskroniek valt er dan ook een bijzonder wandel/fietsrouteboekje met plattegrond in uw bus. Dit boekje wordt door Idzard van Manen van de werkgroep Jeugd geschreven en de route loopt langs de gelegde Stolpersteine in Bergen. Bij iedere Stolpersteine leest u de informatie over de Joodse families die op de desbetreffende adressen hebben gewoond. Een route van ongeveer 5- tot 6 km. Hopelijk is tegen die tijd de horeca weer open en bent u tussentijds in de gelegenheid onderweg even uit te rusten. Meer informatie vindt u onder het verslag van de werkgroep Jeugd.
In afwachting van betere tijden in 2021 spreken wij de wens uit “blijf gezond”. Wij hopen dat wij, zodra het mogelijk is, de HVB-draad weer enthousiast kunnen oppakken. 
Namens het bestuur, Niek Weel voorzitter

 

Jaarverslag secretaris 2020
Het jaar 2020 zal niemand snel vergeten. Of moeten we dat juist maar wel doen? Het Corona-virus heerste en we werden gedwongen op een andere manier te leven dan we gewend zijn. Dat leidde ertoe dat vrijwel overal in het land het verenigingsleven stil kwam te liggen. De eerste twee maanden van het jaar was er enkel nog de dreiging van een akelig virus en hoopte Nederland daarvan verschoond te blijven. De praktijk werd helaas anders.
Op 14 januari en 25 februari vergaderde het HVB-bestuur nog gewoon zoals gepland. Er kwamen plannen ter tafel voor een aantal activiteiten, zoals de viering van 75 jaar bevrijding in mei, de algemene ledenvergaderingen in voor- en najaar, excursies, de Steunpilarendag en het project aanbrengen van de Stolpersteine. Al die plannen gingen helaas niet door. Alleen het aanbrengen van de Stolpersteine vond in aangepaste vorm in aanwezigheid van slechts enkele personen nog wel plaats.
Een algemene ledenvergadering kan niet eindeloos uitgesteld worden. Minstens één ALV per kalenderjaar is statutair voorgeschreven. Vandaar dat er op 1 oktober formeel een vergadering werd gehouden, maar met strikt inachtneming van de door de overheid voorgeschreven beperkingen. Bij deze vergadering waren het bestuur en 20 leden aanwezig, keurig verspreid met anderhalve meter afstand en met mondkapjes, in de Ruïnekerk. Wat een verschil met eerdere bijeenkomsten waarin de kerk volledig gevuld was en na het huishoudelijk gedeelte er een lezing was. Op 1 oktober stond uit-sluitend het huishoudelijk deel op de agenda. Al met al kostte dat een dik kwartier en daarna kon iedereen weer naar huis. De leden hadden ingestemd met alle verslagen en het financieel beleid en de bestuursleden Theo de Graaff, Marry Ranzijn, Leo Rotthier en Aalt van Huissteden werden herbenoemd. 
Om toch op de hoogte te blijven van wat er wel en niet in de vereniging gebeurt, kwam het bestuur op 5 augustus bijeen in de tuin van de voorzitter en op 16 september in het T&O-gebouw. Er is altijd wel voldoende gespreksstof en plannen zijn er altijd bij zo’n bijeenkomst, maar de situatie waarin we nog steeds verkeren maakt dat veel onzeker is en zaken vooruit geschoven moeten worden in de hoop dat het leven eens weer wat normaler gaat worden en de HVB weer actief kan worden. 
Ondanks Corona slaagde de werkgroep redactie erin om weer twee prachtige Kronieken te laten verschijnen. In het bijzonder dient de publicatie “Omdat zij Joods waren” vermeld te worden, tot stand gekomen door de inzet van de werkgroep jeugd.
Als gebaar van waardering werd besloten de vrijwilligers een smakelijke attentie aan te bieden. Uit hun reacties bleek dat zij, net als het bestuur, graag weer aan de slag willen gaan en dat mogen we zien als bewijs dat de HVB nog altijd een zeer levendige vereniging is, ondanks dat zij het nu al 10 maanden wel erg kalm aan moet doen. 
Gelukkig zijn er werkgroepen waarin activiteiten nog mogelijk zijn, zij het op aangepaste wijze. Er is in de verslagen van de werkgroepen hierover meer te lezen.
Dit jaarverslag gaat over een voor de HVB moeilijk jaar. We moeten uitzien naar betere tijden en hopelijk laten die niet meer lang op zich wachten.
Aalt van Huissteden, secretaris.

Verslag van de werkgroepen:

WERKGROEP ALGEMENE BEGRAAFPLAATS KERKEDIJK
Korte terugblik 2020. Afgelopen jaar is er hard gewerkt aan een eindrapportage van aanbevelingen voor de Gemeente Bergen. Door Anita van Breugel (funerair specialist namens de opdrachtgever) en deze werkgroep, is de voordracht van graven en personen nogmaals kritisch getoetst en zijn de laatste details aangevuld. Er zijn nog enkele graven/personen toegevoegd en enkele alsnog afgewezen. 
De totale inventarisatie van 1.800 graven heeft geresulteerd in een selectie van 151 graven op het openbare -en  25 op het katholieke deel. Het eindrapport is in september aan wethouder Arend Jan van den Beld, aangeboden door mevrouw van Breugel en haar opvolger Steven Kalverdijk. Mevrouw van Breugel is inmiddels met pensioen, maar heeft toegezegd om, als vrijwilligster, haar ondersteuning te geven indien we haar om advies vragen.
De doelstelling voor 2021.  Het bestuur van de HVB heeft besloten om de huidige inventarisatie te gebruiken als basis voor een “levendig” document. De reeds geselecteerde 176 graven zijn beschermd door de gemeente en worden niet geruimd. De mutaties die de HVB doet, zijn graven waar personen liggen die vanuit de selectie criteria van de HVB aan het overzicht worden toegevoegd. Met name vanuit de werkgroep HISTON worden deze aanvullingen voorgedragen. Van de 108 graven die zijn geselecteerd vanwege de persoon/personen in het graf is een meer gedetailleerde toelichting gewenst. Voor 34 graven is dit reeds gedaan door m.n. de werkgroep HISTON. Van 61 graven/personen op het openbare deel en 13 graven/personen op het katholieke deel zijn meer historische details gewenst. 
Voor het beheer en een overzichtelijk naslagwerk van het HVB document, heeft Kees Smit van de werkgroep Ledenadministratie een bestand ontworpen dat voldoet aan de door ons gestelde criteria. Deze zijn o.a.: overzichtelijk, eenvoudig te muteren, voldoende ruimte voor aanvullende teksten en ruimte om meerdere personen aan een geselecteerd graf toe te voegen. Met name de werkgroep Histon is intensief aan het werk om de achtergrond van de geselecteerde personen aan te vullen.
Het belang van het behoud van de historisch belangrijke plekken op een begraafplaats is reeds onderkent. Ons doel is om er een inhoudelijk mooi naslagwerk van te maken, dat kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld excursies of bij navraag over de achtergrond van een persoon of personen. 
Namens de werkgroep, Gerard van den Berg.

WERKGROEP BEELD EN GELUID
De werkgroep Beeld en Geluid is na februari 2020 nog twee keer bijeen geweest in de tuin van één van de leden. De werkgroep is doorgegaan met het verzamelen, beschrijven en publiceren van historische foto’s en films van Bergen. De fotobeeldbank en de filmcollectie, die u beide kunt bekijken via de HVB-website, zijn dan ook verder gegroeid. De coördinator van de FHG-Groep heeft, met ondersteuning van vele HVB-leden, een mooi boek gepubliceerd over de historie van Bergen. Het boek, met als titel Uit zand en zee geboren – Bergen van ijstijd tot heden, is verkrijgbaar via de boekhandels en in de HVB-webwinkel. 
De werkgroep heet welkom: Andre Koet
Namens de werkgroep, Jan Rein Pruntel

WERKGROEP EXCURSIES
De werkgroep Excursies is na februari één maal bijeen gekomen en wacht de ontwikkelingen met betrekking tot de Corona verder af. Indien mogelijk volgen we in 2021 het excursie programma van 2020.
Vanuit de excursie commissie is het idee geopperd om voor de excursie Stolpersteine een boekje/cahier te maken zodat de leden en de niet-leden deze excursie op eigen gelegenheid kunnen doen. Frans Leijen en Idzard van Manen ontwikkelen dit verder. Voor meer informatie zie werkgroep Jeugd.
Namens de werkgroep, Leo Rotthier

WERKGROEP FOTOHERKENNINGSGROEP
De werkgroep Fotoherkenningsgroep, die oude Bergense foto’s uit het Regionaal Archief beschrijft, is noodgedwongen ook niet meer bijeen geweest. Er is nog een poging gedaan om het werk thuis bij de leden van de FHG voort te zetten, echter dat werkte niet. We richten ons nu op een Corona-vrij 2021.
Namens de werkgroep; Allard Willemier Westra

WERKGROEP HISTON
De werkgroep Histon kende in februari 2020 haar laatste ‘normale’ vergadering in de brandweerkazerne. Daarna gingen wij digitaal verder tot de zomer. In september durfden we het weer aan om onder strenge condities in het Harmoniegebouwtje bijeen te komen. Voor de aanwezigen was dat een groot succes dat om herhaling riep. Helaas was dit door verslechtering van de covid-situatie niet mogelijk. Wel is er als vanouds doorgewerkt aan de beantwoording van veel klankbordvragen. Het is mooi om te zien hoe de collectieve kennis voor veel vragen een oplossing weet te vinden. 
Twee Histon-leden werkten actief mee aan de coördinatie van het maken van beschrijvingen van personen waarvan het graf op de begraafplaats Bergen behouden dient te blijven. Nu ligt de uitdaging voor ons om de verhalen over de mensen die er begraven liggen te completeren en toegankelijk te maken voor iedereen.
Ondanks de gedwongen rust waren er in dit afgelopen jaar toch weer veel mooie bijdragen aan de Bergense Kroniek; fijn dat dat vanuit huis gewoon door kan gaan.
Namens de werkgroep, Beatrijs van Erdewijk, Kees Orij en Joop Bekius

WERKGROEP Historische kadaster
Veel is er momenteel te vinden op het internet; een van mijn grootste bronnen is de website van familysearch.org . Dat is de website van ‘De kerk van Jezus Christus van de heiligen der laatste dagen’. Die hebben in het verleden alle bronnen wat betreft doop, geboorte, huwelijk, huwelijkse bijlagen, notarieel en overlijden op film gezet, die nu digitaal zijn te raadplegen van alle plaatsten in Nederland en verder op de wereld. Voor Bergen NH zijn de jongste films: Overlijden tot 1950 (hiervan moet nog verwerkt worden 1927 tot 1942), Geboorten tot 1902 (zijn verwerkt) en Huwelijken (zijn verwerkt tot 1942).
Geboorten van na 1902 zijn veelal te vinden in de bevolkingsregisters die ook zijn te raadplegen. De Database in HazaData omvat momenteel 49350 personen. Ik zal komend jaar de gezinsklappers van Bergen NH weer actualiseren op de website van de HVB onder het kopje Genealogische bronnen. Ook een veel geraadpleegde website is te vinden onder www.cbg.nl, de website van Centraal Bureau Genealogie te Den Haag, WieWasWie. Dit onderdeel kunt u gratis raadplegen als u een account aanmaakt op de site www.cbg.nl
Momenteel is er een abonnement voor een jaar op de site van het Kadaster, voor raadplegen kadastergegevens teruggaand tot 1832, het jaar waarin het kadaster is ingegaan.
Hier heeft de werkgroep drie accounts. Iemand die onderzoek doet en hier graag wat meer van wil weten of uitzoeken, kan zich bij mij aanmelden.
Namens de werkgroep, Henk Min

WERKGROEP JEUGD
In oktober een gastles verzorgd op Bosschool in het kader van ‘oorlog in je buurt’ en ter introductie van de uitgave ‘Omdat ze Joods waren’. Gastlessen over dit onderwerp op de andere Bergense scholen staan in de planning voor het voorjaar 2021. 
Vanuit de werkgroep Jeugd wordt een rubriek ‘Junior Kroniek’ verzorgd door Idzard van Manen in elke Bergense  Kroniek.
Verder zijn wij bezig met het ontwikkelen van een wandel/fietsrouteboekje langs de Stolpersteine, als aanvulling op het Themanummer ‘Omdat ze Joods waren’ dat afgelopen mei in het kader van 75 jaar bevrijding was uitgekomen; een Themanummer waarin de lotgevallen van de Joden in WO II in Europa op het taalniveau van kinderen werd beschreven. In het Themanummer werd Ingezoomd waarom er voor de achttien Joodse Bergenaren, die op de gedenksteen op de begraafplaats aan de Kerkedijk genoemd worden, een Stolpersteine werd gelegd: twaalf in Bergen zelf en zes in Amsterdam. In Amsterdam omdat zij daar voor het laatst in vrijheid woonden. Wij willen nu een wandel/fietsrouteboekje met plattegrond in handzaam formaat opzetten langs de gelegde Stolpersteine in Bergen, ook weer op het niveau van kinderen geschreven en daarin de uitgebreide informatie beschrijven over het huis en de bewoners: wie waren zij en wat is er met hen gebeurd. Het routeboekje wordt wederom geschreven door Idzard van Manen in nauwe samenwerking met de leden van de werkgroep Jeugd. Het ligt in de bedoeling dat het boekje in het voorjaar van 2021 samen met de voorjaarskroniek wordt verspreid onder de leden van de HVB en op de scholen van Bergen. Met veel dank aan de gemeente Bergen voor de financiële ondersteuning.
Activiteiten rondom junior ambassadeurs zijn verder stilgelegd, totdat deze weer verantwoord kunnen worden opgepakt. 
Namens de werkgroep, Frans Leijen

WERKGROEP LEDENADMINISTRATIE
De werkgroep Ledenadministratie is druk geweest met het ontwikkelen van de e-mail mogelijkheden. We kunnen nu via Mailchimp kwalitatief mooie mailtjes sturen naar leden waarvan we het mailadres kennen. Daarnaast kunnen we prima een splitsing maken tussen mail en postverkeer.
De voorbereiding voor de verspreiding en kronieken en of nieuwsbrieven heeft, vanwege de coronamaatregelen veel extra werk gekost.  De webshop heeft dit jaar een behoorlijke omzet gedraaid. Veel artikelen zijn besteld. Deze bestelde artikelen worden of per post gestuurd of door de coördinator persoonlijk gebracht.
Het aantal leden is helaas gedaald. Dit wordt mede veroorzaakt omdat door de pandemie er geen promotie activiteiten meer hebben kunnen plaatsvinden. Naar verwachting zal het ledental rond 1 januari op 1980 uitkomen.
In januari zullen de nota’s voor het contributie-jaar 2021 verspreid worden onder de leden die nog niet met automatische incasso betalen en in de eerste week van februari zal de incasso plaatsvinden bij de leden die via automatische incasso betalen.
Namens de werkgroep, Sjoerd Boersma

WERKGROEP OUDE BEGRAAFPLAATS 
De samenstelling van de werkgroep Oude Begraafplaats is in 2020 niet gewijzigd. De coronamaatregelen hebben de nodige invloed gehad op onze werkzaamheden. We konden pas in juni in plaats van in april beginnen en moesten weer stoppen in september, terwijl we gewend zijn door te gaan tot in december, als alle blaadjes gevallen en afgevoerd zijn. We zijn niet verder gekomen dan harken en snoeien en hebben onze plannen voor het verven van het hekwerk om diverse graven en het restaureren van grafzerken moeten uitstellen. Maar we kijken uit naar april 2021 om voortvarend ons 25e seizoen te starten.
Het jaar eindigde met een droevig bericht. Op 22 december is Bernadette de Grauw overleden, jarenlang lid van onze werkgroep, tot ze twee jaar geleden om gezondheidsredenen moest stoppen. Ze leidde enthousiast bezoekers rond en maakte ons met kleine voorbeelden deelgenoot van haar verbazing over de bijzondere natuur op de begraafplaats. Met haar wervende verhalen heeft ze familie en kennissen tot donateur van de begraafplaats gemaakt. Ook was Bernadette ooit de uitbundig lachende, meest bijzondere vracht in een van onze kruiwagens. Ze was een bijzonder lid van de werkgroep. 
Namens de werkgroep, Willem Jan Bleys

WERKGROEP PROMOTEAM
De werkgroep is na februari nog één keer in de tuin van één van de leden bijeen geweest. Zoals zoveel andere evenementen kon het geplande evenement 75 jaar Vrijheid niet doorgaan. Alles stond al in de startblokken: de vrijheidsmaaltijd, het vrijheidsvuur, de dropping. Helaas. Daarnaast ook geen promotiekramen, geen steunpilaren-dag en geen lezingen. 
Doordat we geen promotie van de HVB konden uitdragen staat het ledenaantal op 1 januari jammer genoeg onder de 2000 leden. Echter, de webwinkel met een uitgebreid assortiment floreert volop en we proberen via persberichten en social media de HVB toch onder de aandacht te houden. 
Zodra de coronamaatregelen het toelaten zal het team weer bij elkaar komen en de enthousiaste draad weer oppakken.
Namens de werkgroep, Marry Ranzijn

WERKGROEP REDACTIE:
Michiel van den Busken is tot de redactie toegetreden en Idzard van Manen is vanuit de werkgroep Jeugd een jeugdrubriek in de Kroniek gaan verzorgen. Er zijn twee Kronieken verspreid naar de leden: één in juni en één in november. Vanwege de coronamaatregelen zijn er natuurlijk geen presentaties van de Kronieken geweest en hebben we als redactie ook slechts drie keer in coronatijd bijeen kunnen komen.
Een schrijversgroep van twaalf personen heeft een nieuw Themanummer voorbereid over het oude Ursulinencomplex aan de Lijtweg. Dit Themanummer gaat rond half maart 2021 verspreid worden naar de leden. En komende april en november worden weer gewoon de voor- en najaar Kronieken verspreid.
Namens de werkgroep, Theo de Graaff

WERKGROEP VERSPREIDING:
Alom chapeau voor onze verspreiders. In het afgelopen jaar is de verspreiding gewoon doorgegaan. Op onze vraag naar de verspreiders toe of ze bereid waren, zonder verplichting uiteraard, de Kronieken te verspreiden werd positief gereageerd. Daar we niet bij elkaar konden komen moesten we creatief aan de gang om de 2000 Kronieken verspreid te krijgen. We hebben tweeëndertig wijken. Bij iedere verspreider werd thuis het aantal Kronieken met etiketten van de desbetreffende wijk afgeleverd. Men plakte thuis de etiketten op de Kronieken om daarna te verspreiden. 
In ons laatste Nieuwsblad van maart 2020 hadden we een oproep geplaatst voor meer verspreiders. Daar is zeer positief op gereageerd. We hebben dankbaar verwelkomd: Gerry Bakker, Ineke Bos-de Vries, Henk Feld, Anja de Graaff, Jan de Lange, Martin Nieuwenbroek, Gerda Smit en Annette Stet-Hopman. In 2021 hopen wij snel weer in de oude setting, gezellig, vier of vijf keer bij elkaar te komen in de brandweergarage.
We hebben, onder hartelijke dankzegging, afscheid genomen van Atie Doets en Maria Smook. Beiden hebben vele jaren de verspreiding voor de HVB ondersteund.
Namens de werkgroep, Marry Ranzijn

WERKGROEP WEBSITE: 
De werkgroep is het afgelopen jaar niet bijeen geweest. De reden is natuurlijk corona. Wel is er met de webmaster software gedownload om aanvallen van buiten tegen te gaan. Jammer dat zulke maatregelen nodig zijn. Want uiteindelijk kosten deze beveiligingen alleen maar geld. Verder was het heel rustig omdat veel activiteiten stil zijn gelegd binnen de vereniging. We hopen dat in 2021 alles weer een beetje op gang kan komen.
Namen de werkgroep. Sjoerd Boersma

Toelichting balans en verlies- en winstrekening
Verlies- en winstrekening 2020 en balans per 31 december 2020. Het afgelopen boekjaar werd afgesloten met een positief saldo van € 879 en een eigen vermogen van € 44.827.
Toelichting op de posten:
‘Meer mag ook’: Met het bedrag ‘meer mag ook’ zijn we heel erg blij. Meer en meer mensen geven extra. Dit geeft ons de mogelijkheid om nog meer kwaliteit bij onze activiteiten te leveren. Wij zijn de betrokken leden dan ook zeer erkentelijk voor dit extraatje boven op de contributie. 
Kaart van Blaeu: In 2017 hebben we deze 17e -eeuwse kaart laten herdrukken. De kaarten zijn toen op de balans als voorraad geactiveerd. Dit jaar hebben we voor € 131 aan kaarten verkocht. Deze zijn voor € 42 ten laste van de voorraad geboekt en € 89 ten gunste van de exploitatie. De komende jaren zal de verkoop ten gunste van de exploitatie vallen. 
De kaarten zijn nog steeds te koop via de webwinkel https://www.hvb-nh.nl/shop/index.html en bij de promokramen (zodra we weer mogen).
Vlaggen en wimpels: De verkoop van de vlaggen en wimpels gaat boven verwachting. Bij veel huizen/gebouwen in Bergen, en zelfs daarbuiten, zie je de vlaggen en wimpels wapperen. Bestellen kan via hvb.ridders.dev. of te koop via de verkooppunten Drieënhuizen, Boekhandel Thomas, Kluswijs de Vries en vanaf mei in Het Sterkenhuis. Vanaf 2021 gaan de vlaggen ook grotendeels ten gunste van de exploitatie vallen.
Boek Feest en Vermaak: Het boek Feest en Vermaak is voor € 14,95 te koop via de webwinkel van de HVB, bij Boekhandel Thomas en bij de Eerste Bergensche Boekhandel.
Stickers wapen van Bergen: De HVB heeft stickervellen van het wapen van Bergen laten maken. Leuk voor op uw fiets of auto. Op één stickervel zitten 3 stickers. Kosten € 2,50.
Webwinkel: Ons gehele assortiment aan Kronieken, Themanummers, Canon, boek Feest en vermaak, vlaggen, wimpels, fiets- en wandelroutes 1799, stickers Wapen van Bergen en de kaart van Blaeu is te koop in de webwinkel van de HVB https://www.hvb-nh.nl/shop/index.html. De webwinkel heeft een hoge omzet gegenereerd van wel € 963. Een deel van de omzet hebben we overgeboekt naar de desbetreffende producten zoals de vlaggen, kaarten, Canons enz. Op deze manier houden we de omzet van de webwinkel zuiver.
Themanummer: Ieder jaar reserveren we een bedrag voor het Themanummer. In 2021 zal er weer een Themanummer verschijnen. 
A3-A4 printer-scanner-kopieerapparaat: We printen alles in eigen beheer. De afschrijving, abonnement en de kosten van het onderhoud worden naar rato toegerekend aan desbetreffende werkgroepen.
Reservering jubilea/evenementen en tentoonstelling e.a.: Dit jaar helaas geen evenementen. Over 2020 hebben we € 7.500 toegevoegd aan deze balanspost. Daar veel activiteiten dit jaar niet doorgingen hebben we het batig saldo t.g.v. deze post geboekt, zodat we de komende jaren wat extra’s hebben voor alle activiteiten.
Reservering tentoonstelling: gezien het overweldigend succes van de laatste tentoonstelling zullen we ieder jaar een  bedrag toevoegen aan de reservering. Over 2020 hebben we € 2000 toegevoegd. 
Reservering 75 jaar Vrijheid! In 2020 zouden we een groots vrijheidsfeest gaan vieren. Het gehele draaiboek lag al klaar. Helaas ging het niet door. De gemeente had voor dit evenement een subsidie verstrekt van € 13.000. In overleg met de gemeente hebben we dit bedrag minus de reeds gemaakte kosten geparkeerd. 
Reservering fiets/wandelboekje langs de Stolpersteine in Bergen: Werkgroep Jeugd is bezig met een fiets/ wandelboekje langs de gelegde Stolpersteine in Bergen. In april krijgen alle leden van de HVB dit fiets/wandelboekje. Gezien de bijzondere historische informatie heeft de gemeente een subsidie verstrekt van € 1.950, waarvoor onze hartelijke dank.
Plannen: gezien het aantal activiteiten en plannen met de daaruit voortvloeiende kosten, brengt het bestuur graag de mogelijkheid van fiscaal-vriendelijk schenken en legaten onder uw aandacht. De HVB heeft de ANBI-status: dat wil zeggen dat uw giften aftrekbaar zijn binnen de aangifte inkomstenbelasting. 
Marry Ranzijn,
Penningmeester.