My Shopping Cart

Geen producten in de winkelwagen.

Balans per 31 december 2018

Balans per 31 december 2018                
                   
Activa     2018       2017    
                   
Materiële vaste activa                  
Investeringen                  
A3-A4 printer-scanner-kopieerapparaat   1826     0    
          1826       0
Vlottende activa                  
Liquide middelen                  
Kas                                                      179       147    
Rabobank rek.courant     1.186       2.905    
Rabobank spaarrekening     36.840       45.326    
I.N.G. rek. courant     1.161       926    
Kruisposten     0       0    
          39.366       49.304
Overige vorderingen                  
Debiteuren     500       278    
Voorraad Canons     2.039       2.653    
Voorraad Een hof voor een Heer     334       370    
Voorraad Kaart van Blaeu     214       817    
Voorraad vlaggen 2e partij     0       878    
Voorraad vlaggen 3e partij     1.579       0    
Voorraad wimpels     163       447    
Voorraad fiets-wandelboekje 1799     454       695    
Voorraad boek Feest- en Vermaak     1.180       0    
Voorraad HVB bretels   154       0    
Vooruitbetaalde kosten     109       85    
Te ontvangen rente     0       14    
          6.726       6.237
        47.918     55.541
Passiva                  
                   
Eigen vermogen                  
Kapitaal per 1 januari               41.071     40.704    
Resultaat    2.824       367    
Kapitaal per 31 december        43.895       41.071
                   
Voorzieningen                
Reservering jubilea en evenementen   798       10.397    
Reservering Foto Herkenning Groep   500       500    
Reservering Themanummer   1.250       2.750    
Reservering tentoonstelling   1.000       0    
Schenking Oude Begraafplaats   220       220    
          3.768       13.867
Kortlopende schulden                
Crediteuren   30       338    
Te betalen kosten   55       49    
Vooruit ontvangen contributie   170       216    
          255       603
        47.918     55.541